ស្នេហាព្រះនាងត្រីនិងមនុស្សលោក -សង្ខេបរឿងAnime『Ponyo On the Cliff』

6 Просмотры
Издатель
????Best with headphones on
BGM: Studio Ghibli OST piano

Follow me on Facebook:
Support me: 002 145 718 (ABA)

Disclaimer:
I DO NOT OWN ANY OF THE ANIMATION CONTENT, BACKGROUND MUSIC. THIS IS A COMMENTARY VIDEO.

#kougamisensei #khmeranime #សង្ខេបanime
Категория
Прочее видео
Комментариев нет.